СПОНСОРСТВО

Данъчни облекчения при дарения

Данъчни облекчения при дарения от физически и юридически лица

Българското законодателство предвижда данъчни облекчения в случай на дарения от страна на физически и юридически лица към юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Спортен клуб Ирбис-Скейт е регистриран като юридическо лице (сдружение) с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Спортен клуб Ирбис-Скейт също така има регистрация в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието.

Данъчни облекчения при дарения, направени от физически лица (чл. 22 ал. 1 л) от ЗДДФЛ):

Лицата  могат при подаване на данъчна декларация да си намаляват данъчната основа, за да им се възстанови данък, ако са по трудови правоотношения или да си намалят данъка, ако са самоосигуряващи се лица.

 Данъчни облекчения при дарения, направени от юридически лица (чл. 31 ал.1, т.14 от ЗКПО):

Дарителите, юридически лица, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отчетат направените дарения като разходи.

Ако даренията са в размер до 10% от положителния финансов резултат с тях пряко се намалява финансовия резултат.

Пример:
Приходи:         8000 лв
Разходи:          3000 лв (включително дарение 500 лв)
Счетоводен финансов резултат:         8000-3000=5000 лв
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1 ЗКПО:5000 * 10% = 500 лв

Следователно направеното дарение не превишава допустимия размер и се признава за разход.